جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

انواع انگیزه

انواع انگیزه های مختلف که در دو دسته اصلی قرار می گیرند، گسترده هستند و پاداش های خاص خود را دارند.
با این حال، برای هر انگیزه درونی یا بیرونی که به یک محرک تبدیل می شود، می توان ویژگی های مربوط به آنها را با هم ترکیب کرد تا بهترین نتیجه نهایی را به دست آورد.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که اهدافی را که باید به آنها دست یابید، درک کنید و با استفاده از انواع انگیزه های مناسب برای موقعیت، تقویت انگیزشی مناسب را ارائه دهید.
به یاد داشته باشید، شما نمی توانید از هر نوع انگیزه ای در هر موقعیتی استفاده کنید. با این حال، شما فقط به یک مورد محدود نیستید.
آن را با هم مخلوط کنید و به یک نتیجه برجسته برسید.

بیشتر بخوانید