جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

فنون اتاق مشاوره

یکى از مسائل مهم و ضرورى براى مشاوران، آگاهى از فنون اتاق مشاوره و یادگیرى آنها میباشد. تنوع مشکلات و روحیات مراجعان به قدرى است که مشاور هرچه با فنون بیشترى آشنا باشد و تجربه افزونترى در به کارگیرى آنها کسب کند، باز هم از یادگیرى فنون جدید بى نیاز نخواهد بود.

بیشتر بخوانید