جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

نویسنده:

حامد صالحی

نقش مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی می‌تواند نقاط قوت و ضعف محصل را شناسایی کند و به او کمک کند تا به بهترین شکل ممکن از توانایی‌های خود بهره ببرد. علاوه بر این روش‌های درس خواندن و برنامه‌ریزی تحصیلی را به او می‌آموزد.

معمولا افراد در هر سنی که باشند، به یک مشاور نیاز دارند تا آن‌ها را در مسیر درست زندگی قرار دهد. در این حالت است که نقش مشاور تحصیلی مشخص میشود.

حال ممکن است فرد دانش‌آموز یا دانشجو باشد و بخواهد از لحاظ تحصیلی پیشرفت کند. در چنین شرایطی وجود یک مشاور می‌تواند بسیار موثر باشد و به عنوان یک پشتوانه و نیروی محرک برای فرد عمل کند.

یک مشاور ماهر و حرفه‌ای می‌تواند علایق و نیازهای فرد را تشخیص دهد و با توجه به آنها او را راهنمایی کند تا به آنچه می‌خواهد و توانایی انجام آن را دارد برسد. در این مطلب به نقش مشاور یا کوچ در بهبود روند تحصیلی دانش آموزان میپردازیم:

مشاوره تحصیلی

ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

ﻧﮕﺎه ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ذاﺗﯽ اﻓﺮاد، اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪوﺧﺘﻪی ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن، اراﺋﻪی ارزشﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم در اﻓﺮاد، ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ وﺟﻮدی آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل، اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﯿﻔﯽ آن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻌﺎرف، ﻋﻠﻮم و رﺷﺪ ﺑﯽوﻗﻔﻪی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺰوده اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ازﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻋﺪه ای ازﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ی ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

برخی از افراد تصور می‌کنند مشاوره تحصیلی سعی دارد برای فرد تعیین تکلیف کند یا راه‌حلی را که درست‌تر می‌داند به او تحمیل نماید. اما اصلا اینگونه نیست. بلکه مشاور با دادن آرامش به فرد مسیر را برای تحصیل او آماده می‌سازد. در واقع بدین خاطر است که از مشاوره تحصیلی در مدارس استفاده می‌شود.

نقش مشاور تحصیلی

دلایل اهمیت مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی می‌تواند نقاط قوت و ضعف محصل را شناسایی کند و به او کمک کند تا به بهترین شکل ممکن از توانایی‌های خود بهره ببرد. علاوه بر این روش‌های درس خواندن و برنامه‌ریزی تحصیلی را به او می‌آموزد. یک مشاوره حرفه‌ای از افت تحصیلی و بروز استرس و اضطراب ناشی از امتحان جلوگیری می‌کند. او می‌تواند در پروسه انتخاب رشته بسیار موثر باشد و رشته‌ای برای فرد انتخاب کند که آینده او را بسازد. بدین ترتیب محصل می‌تواند چه در دوران تحصیل و چه در آینده بسیار موفق باشد.

البته تاثیر مشاوره بر پیشرفت تحصیلی در صورتی مثبت است که والدین نیز وارد عمل شوند و به او کمک کنند. در واقع کمک والدین به مشاوران تحصیلی برای موفقیت محصلان یک امر ضروری است. والدین و حتی دیگر اعضای خانواده می‌توانند نقش مهمی در موفقیت تحصیلی و شغلی محصلان داشته باشند. این نقش علاوه بر کیفیت سرعت رسیدن به اهداف را نیز مشخص می‌کند. اگر خانواده به پیشرفت تحصیلی فرزند خود اهمیت ندهد ممکن است سرعت رسیدن به موفقیت حتی برای افراد بااستعداد نیز کاهش یابد. در اینجا نیز مشاوره تحصیلی می‌تواند وارد عمل شود و خانواده را از این موضوع آگاه سازد و یک بار دیگر دلیل اهمیت وجود خود را به اثبات برساند.

ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:

اﻟﻒ) ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

ب) ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ

ج) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ 

از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮن و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺳﺎن ﺗﺮ، ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.(ﺷﻔﯿﻊ آﺑﺎدی، ۱۳۹۰ )

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس، ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری، ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن، ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﺴﺖ زدن اﺷﺎره داﺷﺖ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ از راه ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ.

در ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دروس و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ، از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ و اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آﮔﺎه ﮔﺮدد و ﻣﺸﮑﻼت  درﺳﯽ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد.

نقش مشاور تحصیلی

تاثیر مشاوره تحصیلی در نقش مشاور تحصیلی در بهبود روند دانش آموزان در کنکور

داشتن برنامه برای موفقیت در کنکور حرف اول را می‌زند. این مورد خود به تنهایی می‌تواند برای تمایل به داشتن یک مشاوره تحصیلی کفایت کند. شاید در حالت عادی و زمان‌های معمولی بتوان با آزمون و خطا به یک برنامه درسی درست رسید. اما در زمان کنکور که وقت طلاست هدر دادن آن می‌تواند مصادف با شکست باشد. پس بهتر است تنظیم برنامه درسی خود را به مشاور بسپارید و با برنامه ‌ریزی و مشاوره کنکور با خیال راحت به انجام امور خود بپردازید.

با یک برنامه‌ریزی خوب می‌توانید علاوه بر رسیدگی به کارهای مدرسه، برای انجام آزمون‌های آزمایشی هم وقت بگذارید و همزمان خود را برای کنکور آماده سازید. از طرفی دیگر استرس و اضطراب ندارید و می‌دانید در چه زمان باید چه کاری را انجام دهید و چه درسی را مطالعه کنید. حتی می‌دانید برای هر درس باید چقدر زمان صرف کنید و چه تعداد تست بزنید که موفق شوید.

.

.

.

.

.

منابع: s-hasht       بینش نوین

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *